Samsun/Kavak Belediyesi Online Destek
    Birimler    

İşletme ve İştirakler Müdürlüğü

642
İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
Ahmet Sayım
Ahmet Sayım

Görevi : İşletme ve İştirakler Müdürü

Telefon : (0362) 741 33 12

Dahili : 223

Fax : (0362) 741 30 06 - 50 10Birimin Görevleri

- İşletme ve İştirakler Müdürlüğü, kendisine bağlı olan birimlerin mal ve hizmet taleplerini, doğrudan temin ve ihale yoluyla, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde yer alan hükümler doğrultusunda karşılamak, Başkanlıkça kurulması kararlaştırılan işletme ve iştiraklerin kuruluş, işleyiş ve her türlü iş ve işlemlerini yürütmek,

 

- Yıllık yatırım planına göre kendisine yöneltilen işlerin ihalesinin yapılması, bu işlere ait işlemlerin yer tesliminden işin bitimine kadar usulünce yapılıp yapılmadığının takip ve kontrol etmek,


- Bendinde yazılı olan işleri yapılacak olan işin durumuna göre ya kendi eliyle ya da ihale etmek suretiyle yapmak ve yaptırmak,


- Belediye misafirhanelerinin bakım, onarım yaptırmak, yemek ve yatak ücretlerini belirlemek,


- Başkanlıkça uygun görüldüğünde otopark yerlerinin işletmesini yapmak. Yeni otopark yerleri belirlemek ve işletmeye açmak ve işletmek,


- İşletme ve İştirakler Müdürlüğüne bağlı servislerin koordine halinde çalışmasını sağlamak,


- Ücretleri bölgesel bazda ve günün şartlarına göre belirlemek için çalışma yapmak ve belediye meclisine sunmak,


- Meclisten çıkan tarifelerin uygulanmasını sağlamak ve denetlemek,


- İş huzurunu ve güvenliğini sağlamak,


- Çalışan personele hizmet içi eğitim verilmesini sağlamak,


- Ücreti ödemeyenler hakkında yasal takibat yapmak,


- Birliklere üye olmak,


- Üyesi olduğumuz Birliklerle ilgili iş ve işlemleri doğrudan yürütmek.


- Belediyenin sahibi bulunduğu taşınmazlarla ilgili her türlü işlemleri yerine getirmek, taşınmazların satış, kiralama ve ecrimisil, tahsis, devir, trampa ve diğer işlemlerini yapmak, takip etmek, "Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik" ve taşınmazlarla ilgili diğer mevzuat hükümlerini yerine getirmek, taşınmazların envanterini oluşturup güncellemek,


- Mevzuatın ön gördüğü diğer iş ve işlemleri yapmak, vergi kanunları hükümlerini takip ederek iktisadi işletmelerle ilgili hertürlü sorumlulukları yerine getirmek, beyannameleri vermek,


- Belediyenin iştiraki veya hissesi bulunduğu kuruluş ve şirketlerle ilgili iş ve işlemleri takip etmek, yerine getirmek.Diğer Birimlerimiz

Bunlarda İlginizi Çekebilir...