Samsun/Kavak Belediyesi Online Destek
    İhaleler    

KİRALIK İŞYERİ ( MEHMETPAŞA MAH. 36 ADA 11 PARSEL ESKİ HAYVAN PAZARI YERİ ) - 23.02.2018 : 11:45

499   23.02.2018 : 11:45      

 

T.C.
SAMSUN İLİ KAVAK İLÇESİ
BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR

                                                                                                    İHALE İLANI
                                                                                    Kavak Belediye Başkanlığı'ndan


         Mehmetpaşa Mah. 36 ada 11 parsel üzerindeki Eski Hayvan Pazarı ihale yolu ile 10 (on) yıllığına kiraya verilmesi.

 

1 - İdarenin :

 

   a) Adresi

 : 

Kavak Belediyesi Mehmet Paşa Mah FSM Cad No:67 Kavak /SAMSUN

 

   b) Telefonu / Faksı

 : 

 Tlf  : 0 362 7413312 Fax: 0 362 7413006

 

   c) Elektronik posta adresi  

 : 

 kavak_bld@mynet.com

 

2 - İhale Konusu Satışın :

 

   a) Niteliği, türü,miktarı :

 

 

 

     Mehmetpaşa Mah. 36 ada 11 parsel üzerindeki Eski Hayvan Pazarı ihale yolu ile 10 (on) yıllığına kiraya verilmesi

 

   b) teslim [yeri / yerleri]

 : 

Kavak/Samsun

 

   c) Muhammen Bedel            

   d) Geçici Teminat

   e) Depozito                

 

2.000,00 TL

2.000,00* 12=24.000,00. TL * % 3 =720,00 TL

 

 

3 - İhalenin :

 

   a) Yapılacağı yer

 : 

Belediye Encümen Toplantı odası

 

   b) Tarihi ve saati

 : 

23.02.2018 Tarih ve Saat 11:45 da.

 

    İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

 

 

Mehmetpaşa Mah. 36 ada 11 parsel üzerindeki Eski Hayvan Pazarı ihale yolu ile 10 (on) yıllığına kiraya verilmesi. Geçici teminatı, ihale gün ve saati yazılı olan taşınmazların, kira şartnamesi hükümlerine göre, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45, 46 ve 47 nci maddeleri gereğince açık artırma usulü ile kiraya verilecektir.

a) Söz konusu ihaleler aşağıda belirtilen gün ve saatlerde, Kavak Belediyesi Mehmet Paşa Mah FSM Cad No:67 Kavak /SAMSUN adresinde bulunan, Kavak Belediyesi Belediye Binasının 3. Katında toplanacak olan İhale Komisyonunca (Belediye Encümenince) yapılacaktır. İstenen belgeler 2886 sayılı kanun hükümlerine uygun olarak hazırlanarak, ihale saatinde Belediye Encümenine, ihale dosyaları ile birlikte teslim edilecektir.
b) Geçici teminat; banka teminat mektubu (süresiz, limit içi ve şube limitini gösterir olması gerekmektedir) olarak verilebileceği gibi, nakit olarak Samsun/Kavak Belediyesi hesabına veya veznesine yatırılabilir.
c) İhale ile ilgili şartları içeren şartname ve ekleri, yukarıdaki adreste bulunan Kavak Belediyesi Mali hizmetler Müdürlüğünde görülebilir ve 75,00 TL Bedel karşılığında temin edilebilir.                                                           

 İhaleye gireceklerden istenilen belgeler
(A) Gerçek Kişilerden :
1- İkametgâh belgesi,
2- Nüfus cüzdan sureti,
3- Noter tasdikli imza sirküleri (beyannamesi),
4- Geçici teminat (teminat mektubu / makbuz),
5- Temsil durumunda noterce tasdikli vekâletname ile noterden tasdikli imza sirküleri,
6- Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi.
(B) Tüzel Kişilerden :
1- İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge.
2- Noter tasdikli imza sirküleri,
3- Geçici teminat (teminat mektubu / makbuz),
4- Temsil durumunda noterce tasdikli vekâletname ile noterden tasdikli imza sirküleri,
5- Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi.

 

İLANEN DUYRULUR