Samsun/Kavak Belediyesi Online Destek
    İhaleler    

TAŞINMAZ SATIŞI ( KARACALAR MAH. 169 ADA 2 PARSEL SATIŞI ) - 23.02.2018 : 11:15

528   23.02.2018 : 11:15      
T.C. 
SAMSUN İLİ
KAVAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
 
İHALE İLANI
                                       
İlçemiz  Karacalar Mahallesi 169 ada 2 Parselin 2886 sayılı Devlet İhale kanunun 45,46 ve 47 nci maddeleri
gereğince açık artırma usulü ile satılması                                                       
                                                                 
1-İhaleyi Yapan Kurum ;                                                          
a) Adı ve Adresi  Kavak Belediye Başkanlığı                                      
        Mehmetpaşa Mahallesi Fatih Sultan Caddesi                       
        No:67 Kavak / SAMSUN                                                                   
b) Telefon ve faks numarası      0 362 7413312 Fax  362 7413006                              
c) Elektronik posta adresi (varsa)       iletişim@samsunkavak.bel.tr                                  
                                                                 
2- İhale konusu Mal Alım İşinin ;                                                          
a) Niteliği, türü ve miktarı         : İlçemiz  Karacalar Mahallesi 169 ada 2 Parselin                
        2561,32 m2 parselin satış işlemi                                             
b) Teslim Yeri    : Kavak / SAMSUN                                          
c) Komisyon Metre Kare Bedeli  : 12,00 ₺                                              
d)  Muhammen Bedel : 30.735,84 ₺                                            
e) Geçici Teminat : 30.735,84 ₺ x %3 = 922,08 ₺                              
                                                                 
3- İhalenin ;                                                          
a) Yapılacağı yer         Belediye Meclis Salonu                                      
        Mehmetpaşa Mah.Fatih Sultan Caddesi                       
        No 67   Kavak / SAMSUN                                    
b) Tarihi ve saati                           : 23 Şubat 2018 Cuma saat : 11:15 de                          
                                                                 
4-İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler                                                    
Geçici teminatı, ihale gün ve saati yazılı olan taşınmazların, satış şartnamesi hükümlerine göre, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45, 46 ve 47 nci maddeleri gereğince açık artırma usulü ile satılacaktır.
4.1) Söz konusu ihaleler aşağıda belirtilen gün ve saatlerde, Kavak Belediyesi Mehmetpaşa Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi No 67 Kavak /SAMSUN adresinde bulunan, Kavak Belediyesi Belediye Binasının 3. Katında toplanacak olan İhale Komisyonunca (Belediye Encümenince) yapılacaktır. İstenen belgeler 2886 sayılı kanun hükümlerine uygun olarak hazırlanarak, ihale saatinde Belediye Encümenine, ihale dosyaları ile birlikte teslim edilecektir.
4.2) Geçici teminat; banka teminat mektubu (süresiz, limit içi ve şube limitini gösterir olması gerekmektedir) olarak verilebileceği gibi, nakit olarak Samsun/Kavak Belediyesi hesabına veya veznesine yatırılabilir.
4.3) İhale ile ilgili şartları içeren şartname ve ekleri, yukarıdaki adreste bulunan Kavak Belediyesi Mali hizmetler Müdürlüğünde  görülebilir ve 75,00 TL Bedel karşılığında temin edilebilir.
4.4) İhaleye gireceklerden istenilen belgeler;                                                    
A) Gerçek Kişilerden :                                                            
1- İkametgâh belgesi,
2- Nüfus cüzdan sureti,
3- Noter tasdikli imza sirküleri (beyannamesi),
4- Geçici teminat (teminat mektubu / makbuz),
5- Temsil durumunda noterce tasdikli vekâletname ile noterden tasdikli imza sirküleri,
6- Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi.
7- Belediye’ye Borcu yoktur yazısı
                                                                 
 (B) Tüzel Kişilerden :                                                            
1- İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından,Ticaret Sicili Müdürlüğünden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge.
2- Noter tasdikli imza sirküleri,
3- Geçici teminat (teminat mektubu / makbuz),
4- Temsil durumunda noterce tasdikli vekâletname ile noterden tasdikli imza sirküleri,
5- Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi.
                                                                     
İLAN OLUNUR