Samsun/Kavak Belediyesi Online Destek
    Meclis Kararları    

Şubat/2018 Meclis Kararı

316   Şubat/2018      

45) Açılış yoklama ve gündem değerlendirmeleri. İller Bankasından kredi talebi için 18.08.2017 tarihinde alınan Meclis Kararının acil olarak güncellenmesi için yeni Meclis kararı alınması gerektiğini belirten 14.02.2018 Tarih ve E.381 sayılı Fen işleri Müdürlüğü müzekkeresi Belediye Başkan Vekili Osman ATLI 'ya sunulmuştur. Belediye Başkan Vekili Osman ATLI ve Başkan Yardımcısı Ahmet İÇLİ tarafından Meclis toplantısının 15.02.2018 Tarihinde saat 10:00 da olağanüstü yapılması kararlaştırılmıştır. Ahmet İÇLİ telefonla Meclis Üyelerini arayarak 15.02.2018 Tarihinde saat 10:00'da olağanüstü Meclis toplantısı yapılacağı çağrısını yapmıştır. Bunun üzerine 15.02.2018 Tarihinde saat 10:00'da Belediye Başkan Vekili Osman ATLI'nın Başkanlığında Kavak Belediyesi Hizmet Binasında bulunan Meclis Salonunda toplanıldı. Yapılan yoklamanın ardından, Meclis Üyeleri, Orhan ÇAKIN, Mehmet AVCI, Özhan TOP, Arif KIRIŞ ve Yılmaz GÜREL'in toplantıya katılamadıkları tespit edilmiştir. Meclis Divanı tarafından, Karar verebilecek çoğunluk sağlandığı tespit edilerek olağanüstü meclis toplantısı açılışı yapılmıştır ve gündem maddesinin görüşülmesinin geçilmesine katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.46) Vakumlu yol süpürme aracına ekipman alımı için İller Bankası A.Ş'den 153.636-TL tutarında kredi kullanılması. Yol süpürme aracına ait muhtelif ekipmanların alımı işinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş.'den 153.636.-(yüzelliüçbinaltıyüzotuzaltı) TL kredi kullanılmasına, krediden kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret vs. ödemelerin, İller Bankası A.Ş.'ce teminat olarak alınacak Belediyemiz gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş. ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından (%40'ın dışında ve %100'üne kadar) karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanamaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin, İller Bankası A.Ş.'ce talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş. adına ipotek veya rehin edilmesine, İller Bankası A.Ş.'ce Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayrimenkulü İller Bankası A.Ş.'ye ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir, hak ve alacaklarını İller Bankası A.Ş.'ye terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A.Ş.'ye rehin vermeye, İller Bankası A.Ş.'nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, 5393 Sayılı Belediye Kanun'un 68. maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı İbrahim SARICAOĞLU'nun yetkilendirilmesine karar verilmiştir.