Samsun/Kavak Belediyesi Online Destek
    Meclis Kararları    

Ocak/2018 Meclis Kararı

403   Ocak/2018      

1) Açılış yoklama ve gündem değerlendirmeleri; Kavak Belediye Meclisi önceden kararlaştırıldığı gibi, Belediye Başkanı İbrahim SARICAOĞLU Başkanlığında 05.01.2018 tarihinde saat 10:00'da Kavak Belediyesi Hizmet Binasında bulunan Meclis Salonunda toplandı. Yapılan yoklamanın ardından, Meclis Üyeleri, Mehmet AVCI ve Orhan ÇAKIN'ın Meclis Başkanlığına sunmuş olduğu izin dilekçeleri ve katılamayacağı belirtilen Osman ATLI'nın, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 32. Maddesi gereğince izinli sayılması Belediye Meclisinin oylarına sunuldu ve yapılan işaretli oylama sonucu katılanların oy birliği kabul edildi. Katip Üye Osman ATLI'nın bulunmaması sebebiyle yerine yedek Katip Üye Osman AZİRET divandaki yerini aldı. Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 11. maddesi gereği Aralık ayı Meclis karar özetleri Meclis Üyelerine dağıtıldı. Yapılan tetkik sonucu oylamaya sunuldu ve yapılan işaretli oylama sonucu katılanların oy birliği ile kabul edildi. Divan Katip üyeleri tarafından gündem, meclis üyelerine hitaben okunduktan sonra gündem teklifi ve önergesi olan var mı diye soruldu? Gündemin 25. sırasında bulunan Akbelen mahallesi 124 ada 12 nolu parselin satış M2 birm fiyatının yeniden belirlenmesi talebi, Belediye Başkanı İbrahim SARICAOĞLU tarafından gündemden çıkarılması için meclise teklif sunuldu. Teklif katılanların oy birliği ile kabul edildi.Fen İşleri Müdürlüğünün ek gündem teklifi; 1- Bahçelievler Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi üzerinde bulunan 538 ada 3 nolu parselde imar plan değişikliği yapılması, 2- Kaya KÖNEZ'in Yaşardoğu Mahallesi 320 ve 322  ada 1 ve 2 nolu parsellerde İmar plan değişikliği talebi değerlendirilerek gündeme eklenmesi işaretle oylamaya sunuldu. MEVCUDUN OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ.2) Sözleşmeli Mühendis ve Mimar’ın aylık ödeneğinin belirlenmesi; Belediyemizde boş bulunan 8500 unvan kodlu, birinci derece Mühendis kadrosunda, Tam Zamanlı Sözleşmeli Mühendis olarak çalıştırılan Mustafa Kemal DEMİROĞLU ve yine boş bulunan birinci dereceli Mimar Kadrosunda Tam Zamanlı Sözleşmeli Mimar olarak çalıştırılan Kenan ÖZDEMİR'in sözleşmelerinin 1 yıl süre ile (01.01.2018-31.12.2018) uzatılmasına, net aylık ücretinin Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 04.01.2018 tarih ve 13 sayılı 2 sıra nolu Genelgesinin A-(1/ç) Bendinde,  04.07.2017 tarihli ve 5820 sayılı Genelgenin 1 inci Fıkrasının (ç) bendi ile yükseltilmiş bulunan taban ve tavan ücretleri %5,69 oranında artırılır denildiğinden, yapılan oranlama sonucu buna tekamül eden taban (657 sayılı Kanuna Göre net aylık Tutar) aylık ücretin  Mühendis için 3.107,62 TL olarak, Mimar için ise yine 3.107,62 TL olarak belirlenmesine, ayrıca ek ödeme oranınında Mühendis ve Mimar için 130 puan karşılığı uygulanması hususu işaretle oylamaya sunuldu.Teklif, MEVCUDUN OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ.3) Sözleşmeli Avukat çalıştırılması ve ücretinin belirlenmesi; 01/01/2018 tarihi ile 31/12/2018 tarihleri arasında Sözleşmeli Avukat çalıştırılması için sözleşme yapmak ve ücretini belirlemek üzere Belediye Başkanı İbrahim SARICAOĞLU'na yetki verilmesi işaretle oylamaya sunuldu.Teklif, MEVCUDUN OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ.4) Denetim Komisyonu üye seçimi; Meclis Üyelerine gizli oylama için oy pusulaları ve zarflar dağıtıldı. Oylar kullanıldı ve Meclis Katipleri tarafından zarflar sayılarak tasnif işlemi tamamlandı. Üyelerin aldıkları oylar Meclise hitaben okundu. Hanife ASAR: 12 Oy, Salim ÖZAL: 10 Oy, Cahit DEMİROĞLU: 7 Oy almak suretiyle bir yıl için Denetim Komisyonu üyeliklerine seçilmişlerdir.5) Huzur hakkı ücretlerinin belrlenmesi; Meclis Üyeleri Huzur Hakkı ücretlerinin ve Encümen Üyeleri toplantı ücretlerinin 5393 Sayılı Belediye Kanunu kapsamında 39. Madde uyarınca belirlenen günlük brüt ödeneğin 1/3'ü oranında ödenmesi işaretle oylamaya sunuldu. Teklif, Burhan TOPALOĞLU'nun ret oyuna karşılık MEVCUDUN OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ.6) Zabıta Çalışanlarının fazla çalışma ücretlerinin belirlenmesi; Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan K-Cetvelinin (B) Bölümünün 3. Fıkrasında, Aylık Maktu Fazla Çalışma ücreti tavanı 487,00 TL olarak belirlenmiştir. Bu rakam ve bu rakamın altında bir rakam tespitine Belediye Meclisleri yetkilidir denilmektedir. Zabıta Personelinin aylık maktu fazla çalışma ücretinin belirlenmesi hususu Belediye Meclisinin yetkisindedir. Bu sebeple Belediye Başkanı İbrahim SARICAOĞLU'nun önerisi ile zabıta memuru olarak görev yapan personele 2018 yılı için fazla çalışma ücreti olarak 300,00 TL (Üç Yüz Türk Lirası) verilmesi işaretle oylamaya sunuldu. Teklif, MEVCUDUN OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ.7) Özel Bankalardan 1.000.000,00-TL kredi kullanılması; Akaryakıt, yedek parça ve ekipman alım borçlarının ödenmesi işlerinde kullanılmak üzere, Belediyemiz adına kayıtlı taşınmaz arsaları kredi karşılığı İpotek verilerek Bankalardan 60 ay vadeli, faizler ve diğer yasal kesintiler hariç olmak üzere 1.000.000,00-TL (BİR MİLYON TÜRK LİRASI) tutarında kredi kullanılması ve Kavak Belediye Başkanlığına ait hertürlü taşınmaz, arsa ve gayrimenkullerin ipotek verilmesi dahil olmak üzere yapılacak her türlü işlemler ile belgelerin imzalanması için Belediye Başkanı İbrahim SARICAOĞLU'na yetki verilmesi, Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından hazırlanan E.19 sayılı gerekçe raporunda belirtildiği şekli ile işaretle oylamaya sunuldu.Teklif, Özhan TOP, Arif KIRIŞ, Burhan TOPALOĞLU, Ramazan HONCA, Cahit DEMİROĞLU ve Yılmaz GÜREL'in ret oyuna karşılık, MEVCUDUN OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ.8) Meclis toplantı günü ve tatil ayının belirlenmesi; Belediye Başkanı İbrahim SARICAOĞLU tarafından 2018 yılı Meclis tatil ayının ve her ayın Meclis toplantı gününün belirlenmesi tespiti Meclis Üyelerinin görüşlerine sunuldu. Konu Meclis Üyelerince müzakere edildi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6. Maddesi gereği, 2018 yılı Meclis Tatil Ayının Ağustos ayı olması, toplantı gününün ise her ayın ilk Cuma günü saat:10.00'da olması işaretle oylamaya sunuldu. Teklif, Ramazan HONCA'nın ret oyuna karşılık, MEVCUDUN OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ.9 5.1.2018 Saraykent Mah. 185 ada 9 ve 10 parsellerde imar plan değişikliği. İlçenin Saraykent Mahallesi 185 ada 9 ve 10 numaralı parsellerin ticari alan kullanım kararı ile düzenlenerek alan üzerinde otel tesis edilmesine olanak tanıyacak olan ilave imar planı yapılması teklifinin değerlendirilmesi için İmar Komisyonuna havale esilmesi, E.2653 sayılı gerekçe raporuna istinaden işaretle oylamaya sunuldu. Teklif, Ramazan HONCA'nın ret oyuna karşılık MEVCUDUN OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ.10) 2018/1 sayılı İmar ve Plan-Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi; Plan Bütçe ve İmar Komisyonunun yaptığı çalışma neticesinde İlçenin Bekdemir Mahallesi Ayıçayırı Mevkiinde mülkiyeti Kavak Belediye Başkanlığına ait 145 ada 37 nolu 2.800,00 m² olan parselin mahalle sakinleri tarafından kullanıldığı tespit edildiğinden, satışının uygun görülmediği şeklindeki komisyon kararını belirten raporun, geldiği şekli ile onaylanması, Fen (İmar) İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan E.2638 sayılı gerekçe raporuna istinaden, işaretle oylamaya sunuldu. Teklif, Özhan TOP ve Ramazan HONCA'nın ret oyuna karşılık, MEVCUDUN OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ.11) 2018/2 sayılı İmar ve Plan-Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi; İlçenin Tekke Mahallesinde mülkiyeti Kavak Belediye Başkanlığına ait 101 ada 212 nolu 507.57 m² parsel ile 103 ada 1 nolu 292,51 m² olan parselin, m² sinin 18,00 TL bedelle 2886 sayılı Kanunun 45.maddesine göre satışının yapılabileceğinin uygun olduğuna dair düzenlenen komisyon kararını belirten rapor gereği satışının yapılmasının onaylanması, Fen (İmar) İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan E.2639 sayılı gerekçe raporuna istinaden, işaretle oylamaya sunuldu. Teklif, Özhan TOP ve Ramazan HONCA'nın ret oyuna karşılık, MEVCUDUN OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ.12) 2018/3 sayılı İmar ve Plan-Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi; İlçenin Şeyhli Mahallesi Köyiçi Mevkiinde mülkiyeti Kavak Belediye Başkanlığına ait 117 ada 8 nolu 665,56 m² olan parselin, m² sinin 18,00 TL bedelle 2886 sayılı Kanunun 45.maddesine göre satışının yapılabileceğinin uygun olduğuna dair düzenlenen komisyon kararını belirten rapor gereği satışının yapılmasının onaylanması, Fen (İmar) İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan E.2640 sayılı gerekçe raporuna istinaden, işaretle oylamaya sunuldu. Teklif, Özhan TOP ve Ramazan HONCA'nın ret oyuna karşılık, MEVCUDUN OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ.13) 2018/4 sayılı İmar ve Plan-Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi; İlçenin Büyükçukur Mahallesi Köyiçi Mevkiinde mülkiyeti Kavak Belediye Başkanlığına ait 149 ada 1 nolu 6.700,00 m² olan parselin, m² sinin 12,00 TL bedelle 2886 sayılı Kanuna 45.maddesine göre satışının yapılabilmesi için komisyon kararını belirten raporun, geldiği şekli ile onaylanması, Fen (İmar) İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan E.2641 sayılı gerekçe raporuna istinaden, işaretle oylamaya sunuldu. Teklif, Özhan TOP ve Ramazan HONCA'nın ret oyuna karşılık, MEVCUDUN OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ.14) 2018/5 sayılı İmar ve Plan-Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi; İlçenin Karacalar Mahallesi Aydınca Mevkiinde mülkiyeti Kavak Belediye Başkanlığına ait 203 ada 3 nolu 2.274,25 m² olan parselin, m² sinin 12,00 TL bedelle 2886 sayılı Kanuna 45.maddesine göre satışının yapılabilmesi için komisyon kararını belirten raporun, geldiği şekli ile onaylanması, Fen (İmar) İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan E.2642 sayılı gerekçe raporuna istinaden, işaretle oylamaya sunuldu. Teklif, Özhan TOP ve Ramazan HONCA'nın ret oyuna karşılık, MEVCUDUN OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ.15)2018/6 sayılı İmar ve Plan-Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi; İlçenin Mahmutlu Mahallesi Köyiçi Mevkiinde mülkiyeti Kavak Belediye Başkanlığına ait 125 ada 5 nolu 6.030,42 m² olan parselin, m² sinin 12,00 TL bedelle 2886 sayılı Kanuna 45.maddesine göre satışının yapılabilmesi için komisyon kararını belirten raporun, geldiği şekli ile onaylanması, Fen (İmar) İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan E.2643 sayılı gerekçe raporuna istinaden, işaretle oylamaya sunuldu. Teklif, Özhan TOP ve Ramazan HONCA'nın ret oyuna karşılık, MEVCUDUN OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ.16) 2018/7 sayılı İmar ve Plan-Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi; İlçenin Güneyce Mahallesi Köyönü Mevkiinde mülkiyeti Kavak Belediye Başkanlığına ait 146 nolu 4.125,00 m² olan parselin mahalle sakinleri tarafından kullanıldığı tespit edildiğinden, satışının uygun görülmediği şeklindeki komisyon kararını belirten raporun, geldiği şekli ile onaylanması, Fen (İmar) İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan E.2644 sayılı gerekçe raporuna istinaden, işaretle oylamaya sunuldu. Teklif, Özhan TOP ve Ramazan HONCA'nın ret oyuna karşılık, MEVCUDUN OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ.


17) Kaya Mah. 441, 831 ve 823 nolu parselleri satın alma talebi; İlçenin Kaya Mahallesinde bulunan Belediyemize ait 441 nolu 221,00 m² parsel, 831 nolu 223,00 m² parsel ve 823 nolu 495,00 m²'lik parselin satışının değerlendirilmesi için konunun İmar ve Plan-Bütçe Komisyonuna havale edilmesini, komisyon çalışmalarına Fen (İmar) İşleri Müdürü ile Mali Hizmetler Müdürünün de katılarak bilirkişi olarak görev yapmalarını, Fen (İmar) İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan E.2645 sayılı gerekçe raporunda belirtildiği şekli ile işaretle oylamaya sunuldu. Teklif, Özhan TOP ve Ramazan HONCA'nın ret oyuna karşılık, MEVCUDUN OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ.18) Belalan Mah. 102 ada 196 ve 197 nolu parselleri satın alma talebi; İlçenin Belalan Mahallesi Hasa Mevkiinde mülkiyeti Kavak Belediye Başkanlığına ait 102 ada 196 nolu 1.019,30 m² parsel ve 102 ada 197 nolu 4.538,48 m²'lik parselin satışının değerlendirilmesi için konunun İmar ve Plan-Bütçe Komisyonuna havale edilmesini, komisyon çalışmalarına Fen (İmar) İşleri Müdürü ile Mali Hizmetler Müdürünün de katılarak bilirkişi olarak görev yapmalarını, Fen (İmar) İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan E.2646 sayılı gerekçe raporunda belirtildiği şekli ile işaretle oylamaya sunuldu. Teklif, Özhan TOP ve Ramazan HONCA'nın ret oyuna karşılık, MEVCUDUN OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ.19) Karacalar Mah. 169 ada 2 nolu parseli satın alma talebi; İlçenin Karacalar Mahallesi Köyiçi Mevkiinde mülkiyeti Kavak Belediye Başkanlığına ait F36-D01-A pafta, 169 ada 2 nolu 2.561,32 m²'lik parselin satışının değerlendirilmesi için konunun İmar ve Plan-Bütçe Komisyonuna havale edilmesini, komisyon çalışmalarına Fen (İmar) İşleri Müdürü ile Mali Hizmetler Müdürünün de katılarak bilirkişi olarak görev yapmalarını, Fen (İmar) İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan E.2647 sayılı gerekçe raporunda belirtildiği şekli ile işaretle oylamaya sunuldu. Teklif, Özhan TOP ve Ramazan HONCA'nın ret oyuna karşılık, MEVCUDUN OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ.20) Çukurbük Mah. 116 ada 81 nolu parseli satın alma talebi; İlçenin Çukurbük (Kayabaşı) Mahallesi Köyiçi Mevkiinde mülkiyeti Kavak Belediye Başkanlığına ait F36d13c3c pafta, 116 ada 81 nolu 408,07 m²'lik parselin satışının değerlendirilmesi için konunun İmar ve Plan-Bütçe Komisyonuna havale edilmesini, komisyon çalışmalarına Fen (İmar) İşleri Müdürü ile Mali Hizmetler Müdürünün de katılarak bilirkişi olarak görev yapmalarını, Fen (İmar) İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan E.2648 sayılı gerekçe raporunda belirtildiği şekli ile işaretle oylamaya sunuldu. Teklif, Özhan TOP ve Ramazan HONCA'nın ret oyuna karşılık, MEVCUDUN OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ.21) Azaklı Mah. 138 ada 1 nolu parseli satın alma talebi; İlçenin Azaklı Mahallesi Köyiçi Mevkiinde mülkiyeti Kavak Belediye Başkanlığına ait F35c10b1a pafta, 138 ada 1 nolu 765,39 m²'lik parselin satışının değerlendirilmesi için konunun İmar ve Plan-Bütçe Komisyonuna havale edilmesini, komisyon çalışmalarına Fen (İmar) İşleri Müdürü ile Mali Hizmetler Müdürünün de katılarak bilirkişi olarak görev yapmalarını, Fen (İmar) İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan E.2649 sayılı gerekçe raporunda belirtildiği şekli ile işaretle oylamaya sunuldu. Teklif, Özhan TOP ve Ramazan HONCA'nın ret oyuna karşılık, MEVCUDUN OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ.22) Mahmutbeyli Mah. 155 ada 1 nolu parseli satın alma talebi; İlçenin Mahmutbeyli Mahallesi Köyiçi Mevkiinde mülkiyeti Kavak Belediye Başkanlığına ait 1 pafta, 155 ada 1 nolu 370,83 m²'lik parselin satışının değerlendirilmesi için konunun İmar ve Plan-Bütçe Komisyonuna havale edilmesini, komisyon çalışmalarına Fen (İmar) İşleri Müdürü ile Mali Hizmetler Müdürünün de katılarak bilirkişi olarak görev yapmalarını, Fen (İmar) İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan E.2650 sayılı gerekçe raporunda belirtildiği şekli ile işaretle oylamaya sunuldu. Teklif, Özhan TOP ve Ramazan HONCA'nın ret oyuna karşılık, MEVCUDUN OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ.23) Karayusuflu Mah. 154 ada 1 nolu parseli satın alma talebi; İlçenin Karayusuflu Mahallesi Köyiçi Mevkiinde mülkiyeti Kavak Belediye Başkanlığına ait 1 pafta, 154 ada 1 nolu 2.000,83 m²'lik parselin satışının değerlendirilmesi için konunun İmar ve Plan-Bütçe Komisyonuna havale edilmesini, komisyon çalışmalarına Fen (İmar) İşleri Müdürü ile Mali Hizmetler Müdürünün de katılarak bilirkişi olarak görev yapmalarını, Fen (İmar) İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan E.2651 sayılı gerekçe raporunda belirtildiği şekli ile işaretle oylamaya sunuldu. Teklif, Özhan TOP ve Ramazan HONCA'nın ret oyuna karşılık, MEVCUDUN OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ.24) Mahmutlubeyli 138 ada 68 nolu parseli satın alma talebi; İlçenin Mahmutbeyli Mahallesi Köyiçi Mevkiinde mülkiyeti Kavak Belediye Başkanlığına ait 1 pafta, 138 ada 68 nolu 286,90 m²'lik parselin satışının değerlendirilmesi için konunun İmar ve Plan-Bütçe Komisyonuna havale edilmesini, komisyon çalışmalarına Fen (İmar) İşleri Müdürü ile Mali Hizmetler Müdürünün de katılarak bilirkişi olarak görev yapmalarını, Fen (İmar) İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan E.2662 sayılı gerekçe raporunda belirtildiği şekli ile işaretle oylamaya sunuldu. Teklif, Özhan TOP ve Ramazan HONCA'nın ret oyuna karşılık, MEVCUDUN OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ.25) Bahçelievler Mah. 538 ada 3 nolu parselde imar plan değişikliği yapılması; İlçemiz Bahçelievler Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi üzerinde bulunan 538 ada 3 nolu parselde imar plan değişikliği yapılmasının değerlendirilmesi için konunun İmar Komisyonuna havale edilmesini, komisyon çalışmalarına Fen (İmar) İşleri Müdürü ile Mali Hizmetler Müdürünün de katılarak bilirkişi olarak görev yapmalarını, Fen (İmar) İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan E.76 sayılı gerekçe raporunda belirtildiği şekli ile işaretle oylamaya sunuldu. MEVCUDUN OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ.26) Yaşardoğu Mah. 320 ada 1 ve 2 nolu parselde imar plan değişikliği yapılması; İlçemiz  Yaşardoğu  Mahallesi 320 ada 1 ve 2 nolu parseller ile 322 ada alanı üzerinde Konut, Park ve Taşıt yolu kullanım alanlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin İmar Plan Değişikliği talebi, 02.06.2017 Tarih ve 45 Sayılı Kavak Belediye Meclis kararı ve  12.10.2017 tarih ve 458 sayılı Samsun Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı ile de  red edilmeside göz önüne alınarak yeniden oylamaya sunulmuştur. Yapılan  işaretle oylamaya sonucu Yaşardoğu  Mahallesi 320 ada 1 ve 2 nolu parseller ile 322 ada alanı üzerinde İmar Plan Değişikliği talebi  uygun görülmeyerek  MEVCUDUN OY BİRLİĞİ İLE RED  EDİLDİ.